"Je maintiendrai" חדש באתר:


JAM 1990. Revue L’âne תרגום נועם ברוך 

שאלה: מה האסטרטגיה שלך? מילר: זה פשוט מאוד. ראשית, זו האסטרטגיה של ווילם מאורנג': "אני אשמור". אני אשמור על רעיון גבוה של פסיכואנליזה, הרעיון שהיה  של פרויד ולאקאן, ולפיו הפסיכואנליזה היא רגע מהותי בהרפתקאות הרוח, כפי שאמרו בשנות השלושים. היא לא מיצתה את הפוטנציאל שלה במאה שנים של קיום. לעשות פסיכואנליזה נותרת דרך סובייקטיבית מהותית בעידן המדע. המדע, ככל שהוא משכתב מחדש את העולם, מציע את המיטה של האנליזה כל יום, וזה יהיה כך כל עוד הידע האנליטי לא שווה כלום בשוק הידע, וזה עדיין נכון כשמדובר בפרויד ובלאקאן. אבל, שנית, יש להזרים בידע זה דם חדש, לגרום לו להתקדם, וזה דורש עובדים נחושים, אסכולה, אסכולות הראויות  לשמן. שלישית, אני אומר ללאקניאנים שאין להם אסכולה: כמה זמן עוד תשחקו את הנשמות האבודות? את הדנדים אחרי המבול? את העבריינים של מרדי גרא?